ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลง ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร แยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
อยู่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ บก.ตม.๕ สตม.

พื้นที่รับผิดชอบ

มีเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง คือ จังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 12 อำเภอ ดังนี้

1 อำเภอเมือง

2 อำเภอวังทรายพูน

3 โพธิ์ประทับช้าง

4 อำเภอตะพานหิน

5 อำเภอบางมูลนาก

6 อำเภอโพทะเล

7 อำเภอสามง่าม

8 อำเภอทับคล้อ

9 อำเภอสากเหล็ก

10 อำเภอดงเจริญ

11 อำเภอบึงนาราง

12 อำเภอวชิรบารมี

สถานภาพกำลังพล

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ภารกิจงานตรวจคนเข้าเมือง